Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD), w tym regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział I. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.fitvet.pl, zwanym dalej Sklepem jest firma:

Fit-vet Anna Kaczmarek

Krańcowa 15 05-825 Radonie

 

Rozdział II. DEFINICJE

1. Sprzedający – Fit-vet Anna Kaczmarek, z siedzibą w Radoniach, ul. Krańcowa 15, 05-825, NIP: 5222521363, REGON: 363353562.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument.

5. Sklep internetowy - sklep działający pod adresem www.fitvet.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

8. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skomplementuje zamówienie i przekaże do wysłania.

9. Dni robocze - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

11. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, po której dokonaniu klient lub konsument będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności sklepu.

12. Konto - oznaczone indywidualnie za pośrednictwem loginu i hasła podanego przez klienta lub konsumenta zbiór informacji, dotyczący jego danych lub historii zamówień, które gromadzone są w systemie teleinformatycznym.

13. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03).

15. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22).

Rozdział III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy, zwane dalej OWSD mają zastosowanie do wszelkich dostaw produktów i/lub usług realizowanych przez firmę Fit-vet na rzecz jakiegokolwiek Klienta. Dotyczą w szczególności zamówień składanych osobiście, mailem, telefonicznie lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie www.fitvet.pl.

2. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, OWSD są wzajemnie wiążące dla Fit-vet i Klienta.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze OWSD są regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji OWSD, obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.fitvet.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Rozdział IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.fitvet.pl.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych.

4. Fit-vet może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fit-vet za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fit-vet.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu , nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fit-vet.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fit-vet,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozdział V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszymi OWSD i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść OWSD.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez sklep internetowy (koszyk zamówień) na stronie www.fitvet.pl, mailowo na adres biuro@fitvet.pl, lub telefonicznie pod numerem 502343049. Każde zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub mailowo.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty), rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4. Za pośrednictwem koszyka zamówień na stronie internetowej zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5. Zamówienia telefoniczne przyjmuje się w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

7. W trakcie składania Zamówienia poprzez koszyk - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź Zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

9. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku "Potwierdź Zamówienie".

11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fit-vet umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

14. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

Rozdział VI. DOSTAWA, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju. Zamówienia spoza terenu Polski Sprzedający realizuje po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu warunków Zamówienia.

2. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, a Kupujący zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, jeśli realizacja złożonego zamówienia poza teren Polski mogłaby naruszać prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe obowiązujące z uwagi na właściwość miejscową Sklepu.

3. Dostawa Towaru realizowana jest przez firmę kurierską DPD, usługę Paczkomaty InPost oraz Paczkę w Ruchu.

4. Wszystkie zamówione produkty dostarczane są na koszt Klienta, chyba że zaznaczono inaczej. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie Zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

6. Standardowo termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni. Termin ten może się wydłużyć z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego. W takich przypadkach Klient będzie na bieżąco informowany o powodach wydłużenia terminu oraz planowanej dacie dostawy.

7. W przypadku zakupów powyżej 1000 zł netto Towar dostarczany jest bezpłatnie na adres Klienta. Bezpłatna dostawa nie dotyczy wysyłek wielopaczkowych, niewymiarowych, palet, wysyłek za pobraniem oraz produktów w cenie promocyjnej.

8. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności osoby doręczającej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania protokołu uszkodzeń.

Rozdział VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Płatność za zamówiony towar odbywa się na 4 sposoby:

a) za pobraniem w chwili dostawy towaru do Klienta przez pracownika firmy kurierskiej DPD,

b) z góry na rachunek bankowy Sprzedającego: 40114020040000330277132085 (mbank),

c) gotówką przy odbiorze osobistym,

d) poprzez usługę IAI Pay.

2. Od momentu złożenia zamówienia oczekujemy na płatność w terminie 7 dni; w przypadku nieuregulowania zapłaty za zamówienie, zostanie ono automatycznie anulowane.

3. W przypadku produktów o większej wartości jednostkowej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania zadatku w wysokości 30 % zamawianego towaru.

Rozdział VII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca jej istnienia oraz treści jest każdorazowo przekazywana Klientowi przy zakupie.

Rozdział VIII. RĘKOJMIA

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Warunki Rękojmi dla Konsumentów stosuje się zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121):

a) Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

b) Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

c) Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

d) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

e) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

f) Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

g) Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie.

h) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

i) Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

j) Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części VIII pkt 8 niniejszych OWSD.

5. Na podstawie art. 558§1 niniejsze OWSD wyłączają ustawową Rękojmię w stosunku do Przedsiębiorców. Sprzedający udziela Przedsiębiorcom Rękojmi na następujących warunkach:

a) Sprzedający odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Przedsiębiorcy. Zdania poprzedniego nie stosuje się do artykułów jednorazowych oraz posiadających krótki (poniżej 1 roku) termin przydatności do użycia.

b) Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu Rękojmi, jeżeli przy odbiorze nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarze tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o istnieniu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

c) Roszczenia dotyczące wad i usterek Przedsiębiorca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zauważenia wady/usterki pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Rękojmi. Przedsiębiorca dostarcza wadliwy Towar na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego w terminie do 7 dni od daty wykrycia wady, chyba że strony uzgodnią inaczej.

d) Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad lub usterek powstałych wskutek okoliczności, które mają miejsce po przejściu prawa własności na Przedsiębiorcę. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i/lub naprawą, nieprawidłową instalacją lub modernizacją dokonaną bez pisemnej zgody Sprzedającego. Ponadto, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje m.in. zwykłego zużycia, mechanicznego uszkodzenia.

e) Termin rozpatrzenia roszczenia Przedsiębiorcy to 14-21 dni. Termin ten uzależniony jest od rodzaju Towaru. W sytuacjach wymagających wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz termin ten może się wydłużyć, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany listownie lub mailem.

f) W sytuacjach gdy roszczenie Przedsiębiorcy okaże się niezasadne Sprzedający, o ile będzie to możliwe, zaproponuje odpłatną naprawę. W przypadku braku zgody Przedsiębiorcy na odpłatną naprawę, Przedsiębiorca zobowiązuje się do odbioru Towaru od Sprzedającego w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu Towar będzie przechowywany na rzecz Przedsiębiorcy za odpłatnością.

Rozdział IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem i oceny jego stanu.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Towaru należy przesyłać na adres Sprzedającego: Fit-vet Anna Kaczmarek Ul. Krańcowa 15 05-825 Radonie.

9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą zakupową.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: biuro@fitvet.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu.

Rozdział XI. ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO

1. Dokładamy należytych starań, aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące oferowanych produktów.

2. Właściciel serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, cytowanie w całości lub w częściach oraz korzystanie w jakimkolwiek polu eksploracji i użytku zarówno komercyjnego, jak i prywatnego. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte "linki" do innych serwisów internetowych, nie będących własnością firmy Fit-vet. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Rozdział XII. ZMIANA REGULAMINU

1. O wszystkich zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Klient, który po zapoznaniu się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu nie akceptuje go, ma możliwość zlikwidowania konta w każdym czasie.

3. Zamówienia, które zostały złożone przez Klienta przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami dotychczasowego Regulaminu.

Rozdział XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które przekazywane są przez Klientów dokonujących zakupów.

2. Dane podawane przez Klientów w celu realizacji składanych przez nich zamówień mogą być udostępniane innym podmiotom w celu sfinalizowania zamówienia. Każdy Klient ma możliwość poprawienia swoich danych osobowych.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U.2016.922) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Rozdział XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OWSD dostępne są dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sprzedającego: www.fitvet.pl.

2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, na przykład powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWSD a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te ostatnie.

4. W sprawach nieuregulowanych OWSD stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-03
Bardzo miła obsługa:-)
2020-03-30
Sprzęt bardzo dobrej jakości,szybka dostawa, polecam serdecznie !
pixelpixelpixelpixel